Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis ze setkání v KD Dobříš

21. 4. 2008

Připojuji zápis z jednání v KD Dobříš ze dne 16.4.08, který zpracoval Ing. Mandík:

Zápis na pamětnou z jednání stavebního úřadu Dobříš s vlastníky nemovitostí dne 16. dubna 2008 v kulturním domě v Dobříši

Svolavatel: ing. Zbíral

Pozvaní: písemnou pozvánkou obyvatelé 2 bytových a 7 řadových domů mezi Západní ul. a ul. Čsl. Armády (obyvatelé rodinných domů v Západní ulici pozvánku neobdrželi)
 
Přítomni:
Za stavební úřad: Ing. Zbíral, Kočová, Brožová
Vlastníci nemovitostí: nebyla zpracována prezenční listina, byla přítomna asi většina vlastníků (mj. ing. Kovanda, pí. Kovandová, Mgr. Lachman, p. Janků, p. Pospíšil, p. Arnošt, p. Demo, p. Štěpo zastoupen ing. Mandíkem ). Ing. Křivánek ani jako investor, ani jako současný majitel ploch a rozestavěné nemovitosti se nezúčastnil.
 
Další účastníci: majitelé nemovitostí a sousedé uvedeného komplexu Ing. Karásek a Ing. Mandík , jako účastníci řízení stavebního, územního, řízení o odstranění stavby, resp. dalších řízeních v předmětné záležitosti.
 
V 17.00 hod. zahájil jednání Ing. Zbíral. Uvedl, že na základě soudních rozhodnutí byla zrušena rozhodnutí KÚ o odvolání účastníků řízení a tento rozhodl, že územní rozhodnutí a 2 stavební povolení týkající se předmětné stavby byla zrušena. Protože stavba je již téměř celá dokončena, zkolaudována, bude následovat rozhodnutí o zastavení stavebních řízení a stavební úřad vydá nařízení o odstranění stavby. Vlastníci nemovitostí nyní musí podat žádost o stavební povolení. Nijak nevysvětlil, jaké budou následovat kroky v reakci na taktéž zrušené územní rozhodnutí. Dále zdůraznil, že stavební úřad postupoval dle jeho názoru podle zákona, ale musí nyní respektovat rozsudky soudů, i když jak krajský úřad, tak ministerstvo pro místní rozvoj a jedno soudní rozhodnutí dle jeho názoru potvrdily zákonný postup stavebního úřadu.
Následně vyzval přítomné k dotazům.
 
Dotazy lze shrnout takto:
1. Jak je možné, že se toto noví majitelé bytů a řadových domů dovídají teprve nyní?
2. Když bylo vše podle zákona, proč se má nyní odstraňovat stavba?
3. Zda byly dodrženy příslušné parametry stavby?
4. Zda se jedná jen o formální záležitost nebo to bude mít vážné důsledky?
5. Proč mají současní vlastníci žádat o stavební povolení, když tato nabyli v dobré víře?
6. V případě, že nebude stavební povolení vydáno, co se stane?
7. Co účastníci řízení vlastně požadují a zda jejich připomínky lze vyřešit?
 
K otázkám 1-5 odpověděl Ing. Zbíral, že všechno je podle zákona, všechny parametry byly dodrženy, s výjimkou schodišťové části, architektonickém prvku, ve 4.-5. NP. Jinak je všechno v pořádku. Na otázku 6 odpověděl, že v takovém případě bude celá stavba odstraněna.
 
K odpovědi na otázku 7 byli vyzváni účastníci řízení majitelé rodinných domů v Západní ulici. V odpovědi bylo uvedeno zejména toto:
 
Účastníci řízení se o výstavbě takového obrovského komplexu dozvídali neoficielně postupně až po vypršení všech odvolacích lhůt (protože předtím nebyli nikým o celé záležitosti informováni) a obrátili se na všechny možné orgány, jak je možné, že bez jejich vědomí bylo něco takového schváleno. Nejprve se snažili jednáním hledat kompromisní řešení s investorem, která by odstranila hlavní problémy – výšky, odstupy, zastavěnost, parkování, komunikace atd.) Ze strany stavebního úřadu byla stále opakovaně poskytována reakce, že nejsou účastníky řízení, nic jím do stavby není a že je vše podle zákona. Ze strany ostatních orgánů a institucí narazili na nezájem nebo na odkaz na stavební úřad. Účastníci řízení se proto snažili využít opravných prostředků – mimoodvolacího řízení, obnovy řízení. Na což přicházela opět reakce, že tito nejsou účastníky řízení, měli se přihlásit včas, všechno je v pořádku. Proto se tito účastníci řízení obrátili i na další orgány a instituce. Jedním z hlavních bodů bylo upozornění na to, že se jedná o významné právní vady přípravy a realizace stavby a aby tyto instituce informovaly budoucí vlastníky o tom, že se bude rozhodovat v soudním řízení, a předešly tak jejich nemilému překvapení. Jednalo se o tehdejší zastupitelstvo, radu, starostu, krajský úřad, ministerstvo pro místní rozvoj, Realitní společnost ČS, Českou spořitelnu atd.. Z orgánů samosprávy byly tyto podněty předány stavebnímu úřadu, ostatní instituce nereagovaly.
 
V reakci na odpověď Ing. Zbírala bylo uvedeno, že neříká pravdu a to v těchto záležitostech:
NSS uvedl v odůvodnění zamítnutí kasační stížnosti jednoznačně, že se ze stran správních orgánů (stavební úřad Dobříš a stavební úřad KÚ Stř.kraje, jako odvolacího orgánu) jednalo o nezákonný postup. Žalob bylo celkem 5, ve čtyřech správních žalobách bylo toto shodně konstatováno. Z časového pohledu první správní žaloba byla zamítnuta pro věcné i formální pochybení žaloby (nebyly předtím využity všechny prostředky dané správním řádem a podání bylo k nesprávnému soudu). Nikoli tedy jak uvedl Ing. Zbíral, že tento soud dal za pravdu stavebnímu úřadu. Dále bylo soudy zpochybněno i dodržení normativů – výškového omezení na 2,5 NP, zastavěnosti 50 %, umístění a počet stání a garáží apod
 
Na dotaz proč se řeší tato situace až v dubnu 2008, když pravomocný rozsudek o účastnictví, který sám o sobě stačí ke zrušení stavebních rozhodnutí, obdržel v ověřených kopiích jak ing. Zbíral, tak i pí. Budková již v březnu 2007, ing. Zbíral relevantně neodpověděl.
 
Účastníci řízení také reagovali na dotaz č. 7 a vyjmenovali hlavní náměty a postoje k právním a technickým problémům, resp. možné směry řešení. V těchto bodech zúčastnění majitelé řadových domů a bytů v bytových domech projevili v podstatě své porozumění a souhlas s takto obecně prezentovanými záměry.
 
V neposlední řadě účastníci řízení předali zúčastněným majitelům řadových domů a bytů v bytových domech několik svých zkušeností se zúčastněnými orgány a institucemi včetně doporučení si ověřovat informace z více nezávislých zdrojů a jednat rychle s patřičnou odbornou péčí. Dále jim nabídli poskytnutí veškerých informací, které mají, resp. shrnutí dosavadního průběhu, čehož 2 využili, ostatní nikoliv.
 
Dále se pokračovalo v podstatě diskuzí mezi vlastníky nemovitostí a účastníky řízení.
 
Jednání v Kulturním domě skončilo v cca 18:05, pokračovala diskuse před kulturním domem i před předmětnými nemovitostmi.
 
Hlavní závěry a postoje diskutujících spočívají v tomto:
 
Hlavním viníkem této situace je zřejmě stavební úřad Dobříš pod vedením Ing. Zbírala, který vydal nezákonně a utajeně zmíněná rozhodnutí, což lze doložit rozsudky správních soudů. Majitelé nově postavených nemovitostí se jeho vinou a bez předchozího upozornění (jak investorem, stavebním úřadem, realitní společností a dalšími institucemi, které o právních vadách již několik let věděly) dostávají do velmi obtížné pozice, protože musejí za investora-stavebníka legalizovat tuto „černou stavbu“ na vlastní náklady a pak problematicky případně soudně vymáhat na stavebníkovi či na správním orgánu (otázkou zda tedy vůči státu či vůči městu) škody, které jim vzniknou. Neplatná jsou všechna rozhodnutí, která ze zmíněných zrušených rozhodnutí dále vyplývají – kolaudační rozhodnutí, zápisy v katastru nemovitostí atd. Stavební úřad je bude muset zrušit z úřední povinnosti.. Sporné mohou být i zástavy, hypotéky apod., což je již problém nejen právní a finanční, ale může pro někoho znamenat i problém sociální.
 
Sousedé (jak z původních majitelů nemovitostí v Západní ulici, tak i majitelů nových řadových domů a bytů v bytových domech), kteří se účastnil této závěrečné diskuse dospěli ke shodnému názoru, že prapříčinou byla podnikatelská chamtivost investora, který si musel být při přípravě svého investorského záměru vědom, že překračuje zákon a další regulativy a úspěšně k dokonání svého záměru využil stavební úřad v Dobříši, resp. jeho vedoucího. K utajení záměru (min. pro sousedy) došlo zřejmě vědomě proto, že by stavba v takovémto masivním rozsahu a porušující územní regulativ nemohla legálně projít územním a stavebním řízení, zřejmě by byla postavena menší a tudíž by přinesla investorovi menší zisk v podobě menší prodané plochy bytů a domů. S tím souvisí i neochota a nečinnost stavebního úřadu vyžadovat současně s realizací projektu po investorovi také alespoň drobné investice ve veřejném zájmu (dotažení chodníků, osvětlení, parkovací zálivy pro návštěvníky, místo na aktivity dětí nově bydlících apod.), což je v obdobných případech vcelku běžné. V tomto stavební úřad neochránil ani zájmy dosavadních majitelů nemovitostí v Západní ulici, ani nových nabyvatelů domů a bytů, tudíž dostatečně nechránil veřejný zájem části obce a jejich občanů.
 
Zapsal: ing. Mandík
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář